Головна » Файли » Методична допомога

ПЛАНУВАННЯ БІОЛОГІЯ 6, 7 класи
07.12.2015, 10:23

 

6 клас

70 годин (6 резервних)

№ п/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

 

Вступ

(4 год.)

 

 

1.

Біологія – наука про життя. Науки, що вивчають життя.  

 

 

2.

Основні властивості живого.

 

 

3.

Різноманітність життя ( на прикладах рослин, тварин, грибів, бактерій). Поняття про віруси.

 

 

4.

Методи вивчення організмів. С.Р.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Клітина

(10 год.)

 

 

5.

Клітина – одиниця живого. Історія вивчення клітини. Основні положення клітинної теорії.

 

 

6.

Лупа. Мікроскоп. ПР №1.  Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

 

 

7.

Будова клітини на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях. ПР №2. Виготовлення мікропрепаратів шкірочки цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

 

 

8.

Будова рослинної клітини. Надходження речовин у клітину. ЛД . Будова клітини листка елодеї

 

 

9.

Внутрішнє середовище клітини. Хімічний склад клітини.

 

 

10.

Основні органели клітини.  Рух цитоплазми в клітинах листка елодеї.

 

 

11.

Будова і функції ядра.

 

 

12.

Будова тваринної клітини.

 

 

13.

Утворення нових клітин. Ріст клітин.

 

 

14.

Узагальнення та систематизація знань.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Одноклітинні організми.

(8+1 год.)

 

 

15.

Амеба, інфузорія, евглена зелена – одноклітинні тварини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі). ЛД. Спостереження інфузорій.

 

 

16.

Хвороби людини, що спричиняють одноклітинні тварини (на прикладі малярійного плазмодія та дизентерійної амеби)

 

 

17.

Хламідомонада, хлорела – одноклітинні рослини (середовища існування, процеси життєдіяльності, будова, роль у природі).

 

 

18.

Дріжджі – одноклітинні гриби.

 

 

19.

Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, розповсюдження, розмноження бактерій.

 

 

20.

Роль бактерій у природі та значення у житті людини.

 

 

21.

Перехід до багатоклітинності. Вольвокс – колоніальний організм. Ульва – багатоклітинна  водорість.

 

 

22.

Губки – примітивні багатоклітинні  тварини.

 

 

23.

Узагальнення та систематизація знань.

Контрольна робота №1.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Рослини.

(20+1 год.)

 

 

24.

Рослина – живий організм. Фотосинтез як особлива властивість рослин. Повітряне живлення рослин.

 

 

25.

Тканини рослин.

 

 

26.

Органи рослин. Корінь: будова, основні функції (поглинання води та укріплення в ґрунті).

ЛД . Будова кореня.

 

 

27.

Мінеральне живлення рослин. Поняття про добрива.

 

 

28.

Види коренів та їх видозміни. С.Р.

 

 

29.

Пагін: будова, основні функції.  ЛД. Будова пагона.

 

 

30.

Розвиток пагона з бруньки. ЛД. Будова бруньки.

 

 

31.

Будова та функції стебла.

 

 

32.

Видозміни пагона. ЛД. Будова цибулини. С.Р.

 

 

33.

Будова та функції листка.

 

 

34.

Тривалість життя листків. Видозміни листка.

 

 

35.

Взаємозв’язки між різними частинами рослини. Рухи рослин.

 

 

36.

Урок контролю знань.

 

 

37.

Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин.

 

 

38.

Квітка – орган статевого розмноження.

 ЛД. Будова квітки.

 

 

39.

Суцвіття.

 

 

40.

Запилення.

 

 

41.

Запліднення. Насінина. Проростання насіння.

ЛД. Будова насінини.

 

 

42.

Плід. ЛД. Будова плода. Різноманітність плодів. Поширення плодів.

 

 

43.

Ріст і розвиток рослин.

 

 

44.

Узагальнення та  систематизація знань.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Різноманітність рослин.

(12+1 год.)

 

 

45.

Поняття про класифікацію рослин.

 

 

46.

Водорості (зелені, червоні, бурі, діатомові).

 ЛД . Будова зелених нитчастих водоростей.

 

 

47.

Мохи. ЛД. Будова моху.

 

 

48.

Хвощі, плауни. Папороті. ЛД. Будова папоротей.

 

 

49.

Голонасінні. ЛД . Будова пагонів і шишок хвойних рослин.

 

 

50.

Покритонасінні (квіткові).

 

 

51.

ПР№ 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

 

 

52.

Сільськогосподарські рослини.

 

 

53.

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). ПР №4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

 

 

54.

Життєві форми рослин. Рослинні угруповання.

 

 

55.

Взаємозв’язки між рослинами та іншими організмами.

 

 

56.

Значення рослин для існування життя на планеті Земля та для життя людини.

 

 

57.

Узагальнення та систематизація знань.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Гриби.

(9 год.)

 

 

58.

Особливості будови грибів: грибна клітина, грибниця, плодове тіло. Особливості живлення грибів.

 

 

59.

Екологічні групи грибів: симбіотичні, сапрофітні, паразитичні.

 

 

60.

Цвілеві гриби. ЛД .

 

 

61.

Лишайники.

 

 

62.

Мікоризоутворювальні шапинкові гриби.  ЛД .

Будова шапинкових грибів.

 

 

63.

Їстівні та отруйні шапинкові гриби. ПР №5. Розпізнавання (на муляжах/фотографіях)  їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

 

 

64.

Паразитичні гриби (на прикладі трутовиків та збудників мікозів людини).

 

 

65.

Значення грибів у природі та житті людини.

 

 

 

66.

Узагальнення та систематизація знань.

 Контрольна робота №2.

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення   (2 год.)

 

 

67.

Ознаки основних груп організмів.

 

 

68.

Будова та життєдіяльність організмів.

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСКУРСІЇ (2 год.)

 

 

69.

Екскурсія. Різноманітність рослин свого краю.

 

 

70.

Екскурсія. Вивчення рослинних угрупувань .

 

 

 

 

 

7  клас

70 годин (2 резервні години)

№ п/п

Зміст уроку

Дата

Примітка

 

Вступ

(4 год.)

 

 

1.

Тварина – живий організм. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин.

 

 

2.

Прояви життєдіяльності тварин.

 

 

3.

Особливості будови клітин тварин. Тканини тваринного організму.

 

 

4.

Органи і системи органів тваринного організму.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Різноманітність тварин

(26 год.)

 

 

5.

Різноманітність тварин. Класифікація тварин.

 

 

6.

Кишковопорожнинні. Визначальні ознаки будови організму. Біологічні особливості. Середовище існування.

Різноманітність кишковопорожнинних, їх роль у природі та житті людини.

 

 

7.

Кільчасті черви. Визначальні ознаки будови. Біологічні особливості. Роль кільчастих червів в екосистемах та значення в житті людини. ЛД. Зовнішня будова та характер руху кільчастих червів (на прикладі дощового червяка або трубочника).

 

 

8.

Різноманітність паразитичних червів ( на прикладі плоских і круглих червів). Небезпека гельмінтів для здоров’я людини.

 

 

9.

Загальна характеристика Членистоногих. Ракоподібні. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Значення у природі і житті людини.

 

 

10.

Павукоподібні. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Значення у природі і житті людини.

 

 

11.

Комахи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування.

 

 

12.

Розмноження і розвиток комах. Різноманітність комах, їх роль у природі та житті людини.

 

 

13.

ПР №1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах.

 

 

14.

Молюски. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. ЛД. Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових  молюсків.

 

 

15.

Різноманітність молюсків, їх роль у природі та житті людини

 

 

16.

Узагальнення.

 

 

17.

Загальна характеристика хордових. Середовище існування.

 

 

18.

Надклас Риби. Хрящові риби. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Значення у природі і житті людини.

 

 

19.

Кісткові риби. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Значення у природі і житті людини.

 

 

20.

Амфібії. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості як земноводних тварин. Середовище існування. Значення у природі і житті людини.

 

 

21.

Рептилії. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Значення у природі і житті людини.

 

 

22.

Птахи. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості, середовище існування. Відмінні і подібні ознаки птахів і рептилій.

 

 

23.

Особливості розмноження та розвитку птахів. Сезонні явища.  

 

 

24.

Різноманітність птахів. Риси пристосованості до різних умов життя. Значення у природі та житті людини.

ПР №2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у представників різних екологічних груп птахів.

 

 

25.

Ссавці. Визначальні ознаки будови, біологічні особливості.

 

 

26.

Розмноження та розвиток ссавців. Сезонні явища в житті ссавців.

 

 

27.

Різноманітність плацентарних ссавців, їх роль у природі та значення у житті людини.

 

 

28.

ПР №3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування.

 

 

29.

Узагальнення.

 

 

30.

Контрольна робота №1.

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Процеси життєдіяльності тварин

(16 + 1 год.)

 

 

31.

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму, живлення і травлення.

 

 

32.

Різноманітність травних систем. Обмін речовин.

 

 

33.

Органи дихання. Їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання та вивільнення енергії в організмі.

 

 

34.

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.

 

 

 

 

35.

ПР №4. Порівняння будови кровоносних систем хребетних тварин

 

 

36.

Виділення, його значення для організму. Органи виділення. Форми виділення у тварин.

 

 

37.

Опора і рух. Види скелета(зовнішній, внутрішній, гідро скелет). Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

 

 

38.

ПР №5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

39.

Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Пристосування до активного захисту та нападу.

 ЛД. Особливості покривів тіла тварин.

 

 

40.

Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття тварин, їх значення.

 

 

41.

Нервова система, її значення та розвиток у різних тварин. Поняття про регуляцію діяльності організму.

 

 

42.

ПР №6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин (на муляжах/моделях).

 

 

43.

Розмноження та його значення. Форми розмноження у тварин.

 

 

44.

Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин ( з перетворенням та без перетворення).

 

 

45.

Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин. ЛД. Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків та кісткових риб)

 

 

46.

Узагальнення.

 

 

47.

Контрольна робота №2.

 

 

 

Тема 3. Поведінка тварин

(10 год.)

 

 

48.

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. ЛД. Спостереження за поведінкою тварин.

 

 

49.

Стратегії поведінки. Інстинкт. Біологічне значення інстинкту та научіння.

 

 

50.

Структура поведінкового акту.

 

 

51.

ПР №7. Визначення форм поведінки (або типів угрупувань) тварин (за відео матеріалами або описом).

 

 

52.

Типи поведінкових реакцій. Видова схильність до деяких форм поведінки.

 

 

53.

Суспільна поведінка тварин.

 

 

54.

Пристосувальна і територіальна поведінки тварин. Ритуальна поведінка. Конфліктна поведінка.

 

 

55.

Комунікації тварин.

 

 

56.

Стратегія та еволюція поведінки тварин.

 

 

57.

Узагальнення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Організми і середовище існування

(6 + 2 год.)

 

 

58.

Поняття про популяцію. Екосистеми та чинники середовища.

 

 

59.

Ланцюги живлення та потік енергії в екосистемах.

 

 

60.

 Пристосування тварин до різних чинників середовища.

 

 

61.

 Співіснування організмів в угрупованнях.

 

 

62.

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

 

 

63.

Основи охорони природи. Природоохоронні території.

 

 

64.

Червона книга України.

 

 

65.

Узагальнення.

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення

(2 + 1 год.)

 

 

66.

Ознаки основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій).

 

 

67.

Будова і процеси життєдіяльності основних груп організмів (рослин, тварин, грибів, бактерій).

 

 

68.

Єдність живої природи.

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСКУРСІЇ (2 год.)

 

 

69.

Екскурсія «Різноманітність тварин рідного краю».

 

 

70.

Екскурсія «Пристосування рослин і тварин до сумісного життя  в природному угрупованні».

 

 

Категорія: Методична допомога | Додав: Адміністратор
Переглядів: 1076 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: